Ministerer Edukacji Narodowej reprezentuje jeden z najważniejszych resortów w Polsce, powołanych w celu wypełniania zadań należących do władz wykonawczych. Aktywności MEN są widoczne na wielu płaszczyznach m.in.: wychowania przedszkolnego, kształcenia zawodowego czy specjalnego, doboru podręczników wraz ze środkami dydaktycznymi oraz pomocy stypendialnej dla uczniów. Głównym celem przyświecającym działalności Ministra Edukacji Narodowej jest realizacja polityki państwa na rzecz dzieci i młodzieży. Przejawia się to min. w realizowaniu wielu, bardzo ciekawych inicjatywych edukacyjnych. W politykę działalności wpisuje się także wyróżnianie Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej inicjatyw prowadzonych przez inne podmioty.

www.men.gov.pl

Ministerstwo Środowiska jest urzędem administracji państwowej. Jego misją jest współtworzenie polityki państwa, troska się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływ na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

www.mos.gov.pl

Związek Miast Polskich jest organizacją o bogatych tradycjach międzywojennych. W latach 1917-1939 Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Związek prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami miejskimi. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.
Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. Zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny.
W czerwcu 2011 do ZMP należy 298 miast. Mieszka w nich ponad 75% miejskiej ludności kraju.