Regulamin Plebiscytu pn. „Koordynatorzy Dekady Programu Moje Miasto bez Elektrośmieci” z dnia 1 października 2021 r.

§1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. „Program” – Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” skierowany do Placówek oświatowych, miast i gmin wybranych przez ElektroEko, a którego elementem jest Fundusz Oświatowy.
 2. „ElektroEko” lub „Organizator” – ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
  i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-457), przy ulicy Łopuszańskiej 95, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000256581, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000 PLN, w całości opłaconym, NIP 527-249-89-56 – główny Organizator Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 3. „Agencja” lub „Współorganizator” – Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928),
  przy ulicy Locci 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000 PLN, w pełni wpłaconym – współorganizator Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 4. „Plebiscyt” – głosowanie w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, mające na celu wybór najlepszych koordynatorów dekady Programu.
 5. „Działanie” – aktywność edukacyjna realizowana przez Placówkę oświatową w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 6. „Formularz Zgłoszeniowy” – formularz w wersji on-line dostępny w zakładce pn. „Plebiscyt” na stronie internetowej pod domeną www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl, w którym Placówka oświatowa zgłasza Koordynatora do Plebiscytu, pozostawiając dane Placówki, dyrektora oraz Koordynatora, a także w którym wgrywa sprawozdanie.
 7. „Sprawozdanie” – dokument o charakterze informacyjnym przedstawiający zrealizowane przez Placówkę i Koordynatora Programu aktywności w ramach Programu, potwierdzające aktywność Koordynatora w ramach Programu.
 8. „Lista rankingowa” – lista Koordynatorów uczestniczących w Plebiscycie, którzy uzyskali głosy Internautów w wyniku głosowania i zostali umieszczeni według kolejności od największej po najmniejszą liczbę głosów Internautów.
 9. „Placówka oświatowa” – przedszkole i szkoła podstawowa uczestniczące w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 10. „Koordynator” – nauczyciel z ramienia Placówki oświatowej uczestniczącej w Programie, wyznaczony do realizowania założeń Programu i zadań z nim związanych w Placówce oświatowej.
 11. „Strona internetowa” – strona internetowa Programu zamieszczona pod domeną www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
 12. „Mapa Eko-działań” – mapa z formularzem zamieszczona na Stronie internetowej,
  za pośrednictwem której Placówki Oświatowe będą publikować zdjęcia z aktywności związanych
  z realizacją Programu wraz z krótkim opisem tych działań oraz możliwością udostępnienia swojego zgłoszenia w formie postu na swoim fanpage’u na facebook-u.
 13. „Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady Plebiscytu „Koordynatorzy Dekady Programu Moje Miasto bez Elektrośmieci” organizowanego w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa Placówek oświatowych w Plebiscycie pn. „Koordynatorzy Dekady Programu Moje Miasto bez Elektrośmieci”, który jest realizowany
  w ramach Programu.
 2. Celem Plebiscytu „Koordynatorzy Dekady Programu Moje Miasto bez Elektrośmieci” jest wyłonienie w drodze głosowania, spośród grupy nominowanych Koordynatorów, 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów, którym przyznane zostaną tytuły Koordynatora Dekady oraz statuetki.
 3. W głosowaniu na Koordynatora Dekady uczestniczą: Placówki oświatowe, a w szczególności dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz Internauci zgromadzeni wokół Programu.
 4. W ramach Plebiscytu gromadzone są dane osobowe dyrektorów Placówek oświatowych, nauczycieli – Koordynatorów Programu a także adresy e-mail osób oddających głos na Koordynatora na Stronie Internetowej. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Agencja. Dane zbierane w ramach Konkursu służą wyłącznie do realizowana czynności objętych niniejszym Regulaminem.
 5. Plebiscyt prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Podstawowym warunkiem przystąpienia placówki do Plebiscytu jest uczestnictwo w Programie, wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz akceptacja niniejszego Regulaminu, dostępnego na wraz z Formularzem Zgłoszeniowym na Stronie Internetowej.
 7. Plebiscyt rozpoczyna się 1 października 2021 r., a kończy 10 maja 2022 r.

§3 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

 1. W Plebiscycie mogą uczestniczyć Placówki oświatowe, które spełniają poniższe kryteria:
  • otrzymały nominację ze strony Organizatora,
  • realizują i realizowały w przeszłości Program „Moje miasto bez elektrośmieci”,
  • wyznaczyły Koordynatora odpowiedzialnego za realizację Programu w Placówce.

§4 Zasady nominowania Koordynatorów do Plebiscytu

 1. Nominację do udziału w Plebiscycie na Koordynatora Dekady nadaje Organizator.
 2. Nominacja zostanie przekazana Placówce w formie pisemnej, e-mailem, w terminie
  od 1 października 2021 do 28 października 2021 r.
 3. Kryteria nominowania Koordynatora:
  a. aktywne realizowanie Programu tj. uczestnictwo w minimum w 2 (słownie: dwóch) edycjach Programu) – od 1 -25 pkt.
  b. publikacja realizowanych działań w ramach Programu, uwidoczniona na Mapie Eko-działań wraz z krótkim opisem dotyczącym przeprowadzonego Działania – od 1 do 25 pkt.,
  c. osiągnięcia Koordynatora w Programie, udokumentowane sprawozdaniem – od 1 do 50 pkt.
 4. Koordynatorzy, którzy uzyskają min. 80 pkt. ocenę otrzymają nominację do Plebiscytu.
 5. Nominowany do Plebiscytu Koordynator, po otrzymaniu od Organizatora nominacji, potwierdza wolę uczestnictwa w Plebiscycie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego do Plebiscytu. Formularz Zgłoszeniowy dostępny będzie na Stronie Internetowej Programu. Potwierdzenie woli uczestnictwa w Plebiscycie wymagane jest do dnia 10 marca 2022 r. do godziny 23:59. Potwierdzenia przesłane po terminie nie będą uwzględniane, a Koordynator traci możliwość wzięcia udziału w Plebiscycie.
 6. Zgłoszenia niezgodne z niniejszym Regulaminem nie będą brały udziału w Plebiscycie.
 7. Wszystkie nadesłane potwierdzenia woli uczestnictwa w Plebiscycie będą weryfikowane pod względem formalnym przez Organizatora.
 8. W dniu 20 marca 2022 r. do godziny 15:00 na Stronie internetowej zostanie opublikowana lista wszystkich nominowanych Koordynatorów, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w Plebiscycie i których zgłoszenia zostały zaakceptowane przez Organizatora.
 9. W dniu 21 marca 2022 r. od godziny 12:00 rozpocznie się głosowanie na Koordynatorów, którzy znajdą się na liście nominowanych Koordynatorów, opublikowanej na Stronie internetowej. Głosowanie trwać będzie do 21 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00.
 10. Wyniki Plebiscytu opublikowane zostaną 10 maja 2021 r., do godz. 15:00.

§5 Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu

 1. Głosowanie odbywa się w Zakładce Plebiscyt na Stronie internetowej Programu, za pośrednictwem okienka „Oddaj głos” znajdującego się przy nazwisku Koordynatora uczestniczącego w Plebiscycie.
 2. Jedna osoba może oddać wyłącznie 1 (słownie: jeden) głos na jednego Koordynatora.
 3. Kryterium ograniczenia do jednego głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres i/lub konto
  e-mail.
 4. Do wybranych osób może zostać wysłana prośba o potwierdzenie oddania głosu poprzez aktywację linku przesłanego celem potwierdzenia głosowania na indywidualny adres
  e-mail podany podczas głosowania. Głosy niepotwierdzone przez głosujących będą nieważne.
 5. W celu dodatkowej weryfikacji prawidłowości glosowania założone jest szyfrowanie captcha.
 6. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia,
  a w szczególności:
  a. ­zmienianie adresów IP;
  b. korzystanie z fikcyjnych kont i/lub adresów e-mail;
  c. stosowanie programów do automatycznego głosowania.
 7. Działania wymienione w ust. 6 są niezgodne z warunkami Regulaminu, a głosy oddane
  w wyniku tych działań uważa się za nieważne.
 8. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w ust. 6 powyżej oraz innych działań niezgodnych z Regulaminem, Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszenia z Plebiscytu.

§6 Terminy Plebiscytu

 1. Nominacje do Plebiscytu: od 1 października 2021 r. do 28 października 2021 r.
 2. Potwierdzanie woli uczestnictwa w Plebiscycie przez nominowanych Koordynatorów:
  od 1 października 2021 r. do 10 marca 2022 r.
 3. Publikacja listy nominowanych Koordynatorów do Plebiscytu: do 20 marca 2022 r.
 4. Głosowanie na Koordynatora Dekady: od 21 marca 2022 r. od godz. 12:00 do 21 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00.
 5. Ogłoszenie wyników Plebiscytu: 10 maja 2022 r., do godz. 15:00.
 6. Dostarczenie Nagród: do 10 czerwca 2022 r.

§7 Nagradzanie i nagrody w Plebiscycie

 1. Narodzonych zostanie 10 (słownie: dziesięciu) Koordynatorów z największą liczbą głosów, otrzymanych w wyniku głosowania internautów.
 2. Koordynatorzy Laureaci otrzymają tytuł Koordynatora Dekady programu „Moje miasto bez elektrośmieci” oraz statuetkę.
 3. Placówka Oświatowa, z której Koordynator zostanie Laureatem Plebiscytu, otrzyma Nagrodę w postaci Bonu Sodexo o wartości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na doposażenie pracowni w dowolne pomoce szkolne.

§8 Doręczenie Nagród

 1. Koordynatorzy Laureaci oraz Placówki Oświatowe zostaną powiadomieni poprzez pocztę e-mail o Nagrodzie.
 2. Nagrody w postaci Bonów Sodexo dla Placówek oświatowych oraz statuetki dla Koordynatorów Laureatów zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Placówki oświatowej w terminie do 10 czerwca 2022 r.

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdej Placówce Oświatowej i Koordynatorowi, biorącym udział w Plebiscycie, przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do 31 lipca 2022 r. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp. z o. o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Plebiscyt „Koordynator Dekady Programu Moje Miasto bez Elektrośmieci” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę Placówki oświatowej, imię i nazwisko Dyrektora, imię i nazwisko Koordynatora, adres nadawcy, nr telefonu, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Organizator powiadomi Placówkę oświatową o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Placówkę oświatową stanowiska przedstawionego
  w odpowiedzi na reklamację, Placówka oświatowa może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Informacje dotyczące Plebiscytu można uzyskać pod numerem infolinii 509 856 509 w dni powszednie w godzinach: 10:00 – 16:00. Adres do korespondencji: Adliner Sp. z o.o.,
  ul. Locci 18, Warszawa; e-mail: szkola@mmbe.pl lub przedszkole@mmbe.pl.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Plebiscytem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Wszelkie informacje o Plebiscycie dostępne w materiałach publikowanych przez Organizatora mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Plebiscytu bez podania przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Plebiscytu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” oraz Regulaminu Funduszu Oświatowego z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami ujętymi w aneksach do Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2021 r. do dnia zakończenia Plebiscytu rozumianego jako dzień dostarczenia ostatniej nagrody w Plebiscycie.

Pobierz regulamin >>>