Regulamin Konkursu „Podejmij wyzwanie na elektro zbieranie” realizowany w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” z dnia 15 maja 2024 r.

§1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. „Program” – Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”, skierowany do „Uczestników Programu” lub „Podmiotów” – placówek oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia), biblioteka, dom kultury, fundacja, klub sportowy i każdego innego podmiotu wybranego przez ElektroEko, które przystąpiły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, zwanych dalej „Podmiotami” lub „Uczestnikami”, a którego elementem jest Fundusz Oświatowy.
 2. „Fundusz Oświatowy” – środki finansowe przeznaczone przez ElektroEko na finansowanie pomocy oświatowych dla Podmiotów na warunkach określonych w Regulaminie Funduszu Oświatowego z dnia 1.09.2023 r. 
 3. „ElektroEko” lub „Organizator” – ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
  z siedzibą w Warszawie 02-457, ul. Łopuszańska 95, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000256581, o kapitale zakładowym wysokości 5 000 000 PLN w całości opłaconym, NIP 527-249-89-56 – główny Organizator Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”. 
 4. „Agencja” lub „Współorganizator” – Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02-928 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000 PLN w pełni wpłaconym – współorganizator Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” oraz niniejszego Konkursu.
 5. „Uczestnik Programu” lub „Podmiot” – placówka oświatowa (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia), biblioteka, dom kultury, fundacja, klub sportowy i każdy inny podmiot wybrany przez ElektroEko, który przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 6. „Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady uczestnictwa w Konkursie organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.  
 7. „Punkty” – jednostka rozliczeniowa, wyliczona na podstawie zebranej przez Uczestnika wagi elektrośmieci.
 8. „Strona Internetowa” – to strona Internetowa Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci” znajdująca się na domenie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl będąca narzędziem do komunikacji ze wszystkimi Uczestnikami Programu.
 9. „Profil” – indywidualny Profil, Uczestnika Programu, dostępny po zalogowaniu na portalu Internetowym „Moje miasto bez elektrośmieci”, znajdującym się na domenie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. Za pośrednictwem Profilu Uczestnik Programu ma dostęp do swojego konta ze stanem Punktów oraz do Katalogu pomocy oświatowych, a także ma możliwość zamawiania Pomocy oświatowych oraz sprawdzania bieżącego stanu swoich Punktów.
 10. „ZSEE” – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inaczej także „Elektrośmieci”. 
 11. „Zużyte baterie” – zużyte baterie i akumulatory przenośne w rozumieniu przepisu art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 12. „Konkurs Podejmij wyzwanie na elektro zbieranie.” lub „Konkurs” – konkurs skierowany do uczestników programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 13. „Lista rankingowa” – lista Uczestników Programu, którzy w okresie trwania konkursu zebrali minimum 10 (słownie: dziesięć) ton elektrośmieci, ułożonych według zebranej masy od największej do najmniejszej.
 14. „Nagroda finansowa” lub „Nagroda” – korzyść finansowa wyrażona w punktach Funduszu Oświatowego przekazywana zwycięskim Uczestnikom Konkursu.
 15. „Nagroda rzeczowa” lub „Nagroda” – korzyść materialna w formie eko gadżetów przekazywana zwycięskim Uczestnikom Konkursu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, organizowanego w ramach Programu w terminie od 15 maja do 30 września 2024 r.
 2. Współorganizatorem Konkursu jest Agencja. W ramach Konkursu są gromadzone, przetwarzane
  i wykorzystywane dane osobowe Uczestników. Dane te gromadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”). 
 3. Agencja jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez Agencję przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres uczestnictwa przez Uczestnika w Programie. 
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłączenie te Podmioty, które spełniły poniższe warunki: 
  1. Są Uczestnikami Programu na zasadach określonych w Regulaminie Funduszu Oświatowego z dnia 1.09.2023 r.  
  2. Wysłały swoje zgłoszenie do Konkursu poprzez formularz on-line dostępny na Stronie Internetowej Programu w zakładce Konkurs,
  3. Przekazują ZSEE i/lub zużyte baterie do administrowanego przez Organizatora systemu zbierania ZSEE.

§4 Zasady Konkursu

 1. Uczestnik Konkursu realizuje zbiórki elektrośmieci na zasadach określonych w Regulaminie Funduszu Oświatowego z dnia 1.09.2023 r.
 2. Po zebraniu minimum 10 (słownie: dziesięć) ton elektrośmieci, Uczestnik trafia na Listę Rankingową.
 3. Na Listę Rankingową Uczestnik może trafić w dowolnym momencie trwania Konkursu, po spełnieniu warunku z pkt. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Na Liście Rankingowej Uczestnicy ustawiani są według wielkości zebranej wagi elektrośmieci od największej do najmniejszej.
 5. Lista rankingowa aktualizowana jest po zakończeniu każdego, pełnego miesiąca, do 10-dnia miesiąca następnego. Ostatnia aktualizacja Listy Rankingowej nastąpi do 15 października 2024 r.
 6. Lista Rankingowa dostępna jest na Stronie Internetowej Programu.
 7. 15 października 2024 r. wraz z publikacją ostatniej Listy Rankingowej ogłoszone zostaną wyniki Konkursu i wskazani Zwycięzcy.

§5 Nagradzanie w Konkursie

 1. Nagrodami w Konkursie są Nagrody finansowe oraz Nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody finansowe w postaci punktów Funduszu Oświatowego na dowolnie wybrane nagrody otrzyma łącznie 10 (słownie: dziesięciu) pierwszych Uczestników z Listy Rankingowej:
  1. Za zajęcie miejsca 1 na Liście Rankingowej – 2000 zł na dowolnie wybrane nagrody,
  2. Za zajęcie miejsca 2 na Liście Rankingowej – 1500 zł na dowolnie wybrane nagrody,
  3. Za zajęcie miejsca 3 na Liście Rankingowej – 1000 zł na dowolnie wybrane nagrody,
  4. Za zajęcie miejsc od 4 do 10 – po 500 zł na dowolnie wybrane nagrody,
 3. Nagrody rzeczowe w postaci zestawów eko gadżetów o wartości 100 zł brutto każdy, łącznie 50 (słownie: pięćdziesięciu) Uczestników z Listy Rankingowej, którzy zajmą miejsca od 11 do 60.
 4. W ramach konkursu przyznana zostanie nagroda Grand Prix dla uczestnika, który w czasie trwania konkursu, zbierze co najmniej 30 ton elektrośmieci oraz wykaże swoje aktywności w formie reportaży zdjęciowych opublikowanych na stronie programu w zakładce GALERIA KONKURSOWA. Wysokość nagrody to 3000 zł. Może być to uczestnik który zajmie równolegle 1 miejsce.

§6 Dostarczenie Nagród 

 1. Nagrody finansowe i Nagrody rzeczowe zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu do 20 października 2024 r.,
  przy czym:
  1. Nagrody finansowe w formie punktów Funduszu Oświatowego zostaną dopisane do kont Zwycięskich Uczestników Programu,
  2. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane fizycznie do Zwycięzców przesyłkę kurierską.

§7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji. 
 2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do 15 listopada 2024 r. decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp. z o. o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Podejmij wyzwanie na elektro zbieranie.” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę i  dane osobowe Uczestnika, adres nadawcy, nr telefonu, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 5. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Organizator powiadomi Uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
 6. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz w siedzibie Organizatora.  
 2. Informacje dotyczące Konkursu, Programu oraz Funduszu Oświatowego można uzyskać pod numerem telefonu 509 856 509 w dni powszednie od godziny 10:00 do 16:00. 
 3. Adres do korespondencji: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa, e-mail: szkola@mmbe.pl, organizacja@mmbe.pl
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Funduszem Oświatowym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 2. Wszelkie informacje o Funduszu Oświatowym dostępne w materiałach publikowanych przez Organizatora mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja do 15 grudnia 2024 roku.