Wyciąg z regulaminu Funduszu Oświatowego.

Warunki korzystania z Funduszu Oświatowego:

 1. Z Funduszu Oświatowego korzystać mogą wyłącznie Placówki oświatowe, które spełniły poniższe warunki:
 1. Realizują Program,
 2. Odesłały do Organizatora wypełniony formularz zgłoszeniowy (faksem, e-mailem, listownie lub wypełniły on-line, dostępny na Stronie Internetowej),
 3. Przekazują ZSEE do administrowanego przez Organizatora systemu zbierania ZSEE.

Zasady przyznawania punktów w programie.

 1. Placówka oświatowa zbiera Punkty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem od momentu spełnienia warunków określonych w §3 punkt 1, litery a i b.
 2. Punkty naliczane są na podstawie Kuponów, przyznanych Placówce za zebrane ZSEE i/lub Zużytych baterii, przy czym od dnia 1 kwietnia 2019 r. Kupony nie będą wysyłane fizycznie do Placówki. Placówka oświatowa otrzyma informację poprzez pocztę elektroniczną  e-mail o liczbie i rodzajach przyznanych Kuponów oraz odpowiadających im punktów. Fizyczne Kupony pozostaną u Współorganizatora i zostaną zarchiwizowane pod danymi Placówki oświatowej. Placówka ma prawo wglądu do archiwum i weryfikacji Kuponów przydzielonych Placówce. Archiwum przechowywane jest w siedzibie Agencji pod adresem: Adliner sp. z o.o, ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.
 3. Placówka oświatowa zgłasza odbiór ZSEE i/lub Zużytych baterii poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl , przy czym odbiór baterii będzie dokonywany jedynie łącznie z ZSEE.
 4. Odbiór zgłaszanego przez Placówkę oświatową ZSEE i/lub Zużytych baterii jest bezpłatny i może być dokonany wyłącznie przez podmiot upoważniony przez Organizatora.
 5. Zużyte baterie zbierane są wyłącznie do specjalnie oznakowanych naklejką pojemników. Naklejki będzie dostarczał Organizator na własny koszt.
 6. Za przekazane ZSEE, Placówce oświatowej przysługują  odpowiednie ilości Kuponów:
  • Kupon granatowy o wartości 2 Punktów za każdy ZSEE typu: żelazko, telefon komórkowy, klawiatura, akcesoria komputerowe, radio przenośne, toster, czajnik, suszarka do włosów, magnetowid, zabawka elektryczna, odtwarzacz DVD, mikser, młynek do kawy, zegar, kamera, waga, świetlówka, depilator, golarka, inne ZSEE o masie od 1 do 2 kg;
  • Kupon fioletowy o wartości 3 Punktów za każdy ZSEE typu: monitor LCD, laptop, ekspres ciśnieniowy i do kawy, drukarka, faks, maszynka do mielenia mięsa, frytkownica, instrumenty muzyczne, wiertarka, wzmacniacz dźwięku, radioodbiornik, komputer, robot kuchenny, wieża AUDIO inne ZSEE o masie od 2, 01 kg do 5 kg;
  • Kupon żółty o wartości 7 Punktów za każdy ZSEE typu: przenośna kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, sprzęt Hi-FI, odkurzacz, maszyna do szycia, sprzęt nagłośnieniowy, kopiarka, kasa fiskalna, inne ZSEE o masie od 5, 01 kg do 10 kg;
  • Kupon pomarańczowy o wartości 12 Punktów za każdy ZSEE typu: monitor
   i telewizor kineskopowy, sprzęt Hi-Fi, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, zestaw kina domowego itp. inne ZSEE o masie od 10, 01 kg do 15 kg;
  • Kupon zielony o wartości 25 Punktów za każdy ZSEE typu: urządzenia chłodnicze, lodówka, pralka, zmywarka, zamrażarka, kserokopiarka, kuchenka elektryczna, kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym, suszarka do ubrań, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, elektronarzędzia, inne ZSEE o masie powyżej 15 kg.

7. Za przekazane Zużyte baterie Placówce oświatowej przysługuje Kupon granatowy o wartości 2 Punktów, za każde 2 kg Zużytych baterii.

8. Organizator przyznaje Placówce oświatowej także dodatkowy Kupon zielony o wartości 25 Punktów z tytułu jednorazowego przekazania przez Placówkę ZSEE o masie co najmniej 750 kg (słownie: siedemset pięćdziesiąt kilogramów) w ramach zorganizowanej zbiórki ZSEE.

9. W terminie 14 dni od daty wpisania zebranego ZSEE do systemu informatycznego Organizatora Placówka otrzyma drogą e-mailową informację o liczbie przyznanych Kuponów i Punktów z nich wynikających.

10. Wszystkie Kupony, które zostały wydane Placówkom przed dniem 1 kwietnia 2019r., zachowują ważność, o ile do dnia 30 września 2019 r. zostaną odesłane do Agencji na  adres: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18,02-928 Warszawa, z dopiskiem „Moje miasto bez elektrośmieci”.

11. W przypadku nieodesłania w tym terminie Kuponów (liczy się data stempla pocztowego) tracą one ważność i nie będą stanowiły podstawy do naliczenia Punktów.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Kuponów wysłanych przez Placówkę.

13. Agencja zamieszcza informację o liczbie zdobytych przez Placówkę oświatową Punktów na Stronie Internetowej.

14. Punkty przypisywane są wyłącznie danej Placówce oświatowej i nie mogą być przekazywane innej Placówce oświatowej.

15. Placówka oświatowa może sprawdzać aktualny stan zgromadzonych punktów na Stronie Internetowej moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

16. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych Punktów Placówce oświatowej, w związku z realizowanymi dodatkowymi akcjami w ramach Funduszu Oświatowego, na zasadach każdorazowo określanych w odrębnych Regulaminach tych akcji.

16. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani przekazywane innej Placówce oświatowej.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia zebranych przez Placówkę oświatową punktów po upływie 1 roku kalendarzowego od momentu ich przyznania Placówce oświatowej, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Pomoce dydaktyczne.

Zasady wymiany Punktów na Pomoce dydaktyczne

 1. Placówka oświatowa może wymieniać zdobyte Punkty na Pomoce dydaktyczne zgodnie z posiadanym saldem Punktów, wybierając Pomoce dydaktyczne z Katalogu pomocy dydaktycznych.
 2. Aktualny Katalog pomocy dydaktycznych dostępny jest na Stronie Internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
 3. Realizacja zamówienia – Placówka oświatowa wybiera Pomoce dydaktyczne na Stronie Internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl w ramach dostępnego salda zebranych Punktów, drukuje zamówienie i po podpisaniu przez osobę upoważnioną wysyła na adres Agencji: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02–928 Warszawa, z dopiskiem „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Pobierz pełną wersję regulaminu >>> [pobierz]