12 listopada

Gminy mają obowiązek tworzenia punktów zbierania ZSEE na swoim terenie.

Zgodnie z interpretacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2012 r., poz. 391) wydaną przez Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska, gminy mają obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które są łatwo dostępne dla społeczności lokalnej.

Gminy mają także obowiązek wskazania miejsc, w których możliwe będzie zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego dostępu a także zachowania warunków bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego, oraz w których zainteresowane podmioty będą mogły prowadzić akcje zbierania zużytego sprzętu od mieszkańców.

Źródło: Interpretacja DGO MŚ, z dnia 23 maja 2012 r.