11 lutego

Regulamin Konkursu „Dzień Otwarty – Moje miasto bez elektrośmieci”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją regulaminu Konkursu „Dzień Otwarty – Moje miasto bez elektrośmieci” regulamin Konkursu "Dzień Otwarty - Moje miasto bez elektrośmieci" Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu:

Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1.   Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Szkoła realizując Program może przystąpić do Konkursu. 2.   Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Szkoły, które spełnią łącznie następujące warunki:

2.1. Realizują Program,

 2.2. Wyślą kompletne Sprawozdanie z wykonania Pracy Konkursowej najpóźniej do dnia 31.05.2012 r. na adres Agencji: Adliner Sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa z dopiskiem „Dzień Otwarty – „Moje miasto bez elektrośmieci”.

3.   Kompletne Sprawozdanie powinno zawierać: szczegółowy opis wykonania Pracy Konkursowej, udokumentowany zdjęciami lub filmem, nazwę Szkoły, dokładny adres Szkoły, nazwę klasy (klas), która wzięła (wzięły) udział w Konkursie. Sprawozdanie musi być czytelnie, podpisane imieniem i nazwiskiem dyrektora Szkoły. Konieczny jest także stempel z nazwą i adresem Szkoły. 4.   O dacie przesłania sprawozdania decydować będzie data stempla pocztowego. 5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone Sprawozdania, wysłane po terminie określonym w punkcie 2.2 lub zgubione przez Pocztę Polską. 6.   Nadesłanie Sprawozdania jest równoznacznym potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie oraz zgodą na wykorzystanie Sprawozdania i wszystkich jego części składowych do celów marketingowych przez Organizatora Konkursu, a w szczególności publikacji na stronie www.moje-miasto-bez-elekrosmieci.pl, a także wszelkich materiałach tworzonych w ramach Programu i działaniach PR.

Terminy Konkursu.

1.  Konkurs jest realizowany w Szkołach, w dowolnym terminie w okresie od dnia 31 marca do 18 maja 2012 r. 2.  Sprawozdania powinny być przesłane do 31 maja 2012 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego). 3.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 czerwca 2012 r. 4.  Publikacja listy zwycięzców na stronie Internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl. będzie miała miejsce od 11 czerwca 2012 r. 5.  Nagrody zostaną wysłane do zwycięskich szkół 20 czerwca 2012 r.

 Rozstrzygnięcie Konkursu.

1.  W dniach 5 - 8 czerwca 2012 r. jury będzie wybierało najciekawsze ze wszystkich nadesłanych Sprawozdań a w dniu 10 czerwca 2012 r. Konkurs zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez jury. 2.  Jury przyzna poniższe nagrody: a.  Nagrodę za I miejsce w Kategorii plastycznej b.  Nagrodę za II miejsce w Kategorii plastycznej c.  Nagrodę z III miejsce w Kategorii plastycznej d.  Nagrodę za I miejsce w Kategorii przedstawienie e.  Nagrodę za II miejsce w Kategorii przedstawienie f.   Nagrodę z II miejsce w Kategorii przedstawienie g.  Nagrodę za I miejsce w Kategorii formy artystyczne h.  Nagrodę za II miejsce w Kategorii formy artystyczne i.   Nagrodę za III miejsce w Kategorii formy artystyczne

Kryteria oceny prac konkursowych:

1.  Pomysł na przedstawienie tematu Konkursu (w tym oryginalność zastosowanych technik) – maksymalnie 30 punktów

2.  Forma promocji nagłośnienia Konkursu – maksymalnie 40 punktów

3.  Zgodność przedstawionych treści z założeniami Konkursu – maksymalnie 30 punktów

4.  Za włączenie do organizacji Konkursu Urzędu Miasta/Gminy poprzez zorganizowanie zbiórki elektrośmieci w czasie Konkursu Szkoła otrzyma dodatkowe 50 punktów. Wszelkie kwestie związane ze zbiórką elektrośmieci takie jak min. podstawienie kontenera, obsługa zbiórki podczas Konkursu, odbiór elektrośmieci należy uzgodnić z właściwym Urzędem Gminy

5.  Maksymalna ilość punktów, które może uzyskać Szkoła to 150 punktów.

6.  Laureaci Konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą pisemną (list polecony) oraz e-mailową przez Organizatorów.

7.  Lista szkół nagrodzonych w Konkursie („Laureaci”) będzie udostępniona na stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl od 11.06.2012 r.

Nagrody.

1.  Nagrody przyznawane w Konkursie przez jury za poszczególne miejsca:

1.1      Nagrodę za I miejsce w Kategorii plastycznej

a. Tablica interaktywna (1 sztuka) dla Szkoły

b. Regał do sali lekcyjnej (1 sztuka) dla Szkoły

c. Mikroskop SE-222R (1 sztuka) dla Szkoły

d. Zestaw multimedialnych atlasów dla Szkoły

e. Zabawka "Mały badacz" dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy

2.1      Nagrodę za II miejsce w Kategorii plastycznej

a. Projektor (1 sztuka).dla Szkoły

b. Regał do sali lekcyjnej (1 sztuka) dla Szkoły

c. Mikroskop MC-132 LED (1 sztuka) dla Szkoly

d. Zestaw multimedialnych atlasów dla Szkoły

e. Zabawka "Mały badacz" dla każdego ucznia ze zwycięskiej klasy.

3.1      Nagrodę z III miejsce w Kategorii plastycznej

a. Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej dla Szkoły

b. Wyprawka plastyczna XXL dla Szkoły

c. Kredki ołówkowe dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy

4.1     Nagrodę za I miejsce w Kategorii przedstawienie

a. Tablica interaktywna (1 sztuka) dla Szkoły

b. Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej dla Szkoły

c. Mikroskop SE-222R (1 sztuka) dla Szkoły

d. Zestaw atlasów multimedialnych dla Szkoły

e. Zestaw "Mały Badacz" dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy

5.1      Nagrodę za II miejsce w Kategorii przedstawienie

a. Projektor (1 sztuk) dla Szkoły

b. Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej, dla Szkoły

c. Mikroskop SE-222R.dla Szkoły

d. Zestaw atlasów multimedialnych dla Szkoły

e. Puzzle i lupa dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy

6.1      Nagrodę z III miejsce w Kategorii przedstawienie

a. Regał (1 sztuka) dla Szkoły

b. Pufy (3 sztuki) do sali lekcyjnej.dla Szkoły

c. Zestaw (5 sztuk) magicznych flamastrów dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy

7.1      Nagrodę za I miejsce w Kategorii formy artystyczne

a. Tablica interaktywna (1 sztuka) dla Szkoły

b. Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej dla Szkoły

c. Mikroskop SE-222R (1 sztuka) dla Szkoły

d. Zestaw atlasów multimedialnych dla Szkoły

e. Zabawka mikroskop dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy

8.1      Nagrodę za II miejsce w Kategorii formy artystyczne

a. Projektor (1 sztuka).dla Szkoły

b. Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej dla Szkoły

c. Mikroskop SE-222R (1 sztuka) dla Szkoły

d. Zabawka "Mały odkrywca" dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy

9.1      Nagrodę za III miejsce w Kategorii formy artystyczne

a. Regał (1 sztuka) do sali lekcyjnej dla Szkoły

b. Pufy (3 sztuki) do sali lekcyjnej dla Szkoły

c. Zestaw mazaków zmieniających kolor dla każdego ucznia, ze zwycięskiej klasy

 2.  Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia nagród z Kategorii, w której nie zostaną wyłonieni laureaci z powodu braku Sprawozdań w tej kategorii, lub braku Sprawozdań spełniających warunki niniejszego Regulaminu. W takim przypadku nagrody zostaną przeniesione do Kategorii, w której będzie więcej nadesłanych Sprawozdań.