Regulamin ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego "Elektrośmieci te duże i małe do recyklingu doskonałe" realizowanego w ramach programu "Moje miasto bez elektrośmieci" z dnia 1 marca 2023 r.

§1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. „Program” – Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” skierowany do Placówek oświatowych, miast i gmin wybranych przez ElektroEko, a którego elementem jest Fundusz Oświatowy.
 2. „ElektroEko” lub „Organizator” – ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-457), przy ulicy Łopuszańskiej 95, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000256581, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 000 PLN, w całości opłaconym, NIP 527-249-89-56 – główny Organizator Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 3. Agencja” lub „Współorganizator” – Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-928), przy ulicy Locci 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000 PLN, w pełni wpłaconym – współorganizator Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 4. „Konkurs „Elektrośmieci te duże i małe, do recyklingu doskonałe” lub „Konkurs” – konkurs skierowany do Placówek oświatowych (przedszkoli i szkół podstawowych) organizowany jest w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 5. „Prace Konkursowe lub Prace – prace twórcze wykonane przez Placówki oświatowe na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi sprzętami elektrycznymi i elektronicznymi.
 6. „Wystawa” – Udostępnienie, w wydzielonej powierzchni, przygotowanych prac konkursowych.
 7. „Formularz Konkursowy” – formularz w wersji on-line dostępny na stronie internetowej Programu pod domeną www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl, w którym Placówki oświatowe zgłaszające swoją Pracę konkursową będą pozostawiały dane Placówki oraz wgrywały Pracę Konkursową.
 8. „Placówka oświatowa” – przedszkola i szkoły podstawowe uczestniczące w Ogólnopolskim programie edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 9. „Koordynator” – nauczyciel z ramienia Placówki oświatowej uczestniczącej w Programie, wyznaczony do realizowania założeń Programu i zadań konkursowych w Placówce oświatowej.
 10. „Nagroda” – korzyść materialna dla Placówki oświatowej, którą Placówka otrzymuje w ramach Konkursu za zajęcie pierwszych miejsc w Kategoriach konkursowych.
 11. „Punkty” – jednostka rozliczeniowa, wyliczona na podstawie przyznanych Placówce oświatowej Kuponów, zgonie Regulaminem Funduszu Oświatowego.
 12. „Strona internetowa” – strona internetowa Programu zamieszczona na domenie www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.
 13. „Nagrody lub Pomoce oświatowe” – nagrody rzeczowe dla Placówek oświatowych ujęte  w Regulaminie.
 14. „ZSEE” – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inaczej także „Elektrośmieci”.
 15.  „Jury” – trzyosobowa komisja, składająca się z jednego przedstawiciela Organizatora oraz dwóch przedstawicieli Współorganizatora.
 16. „Regulamin” – niniejszy dokument określający zasady Konkursu „Elektrośmieci te małe i te duże do recyklingu doskonałe” organizowanego w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.
 17. „Regulamin Funduszu Oświatowego” – dokument określający zasady funkcjonowania Funduszu Oświatowego działającego w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”. Dokument ten znajduje się na Stronie internetowej moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa Placówek oświatowych w Konkursie „Elektrośmieci te duże i małe, do recyklingu doskonałe” i jest realizowany w ramach Programu.
 2. Celem Konkursu „Elektrośmieci te duże i małe, do recyklingu doskonałe” jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
 3. W ramach Konkursu gromadzone są dane osobowe dyrektorów Placówek oświatowych oraz nauczycieli – Koordynatorów Programu. Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Agencja. Dane zbierane w ramach Konkursu służą wyłącznie do realizowana zapisów objętych niniejszym Regulaminem.
 4. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Podstawowym warunkiem przystąpienia do Konkursu jest uczestnictwo w Programie oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2023 r., a kończy 30 sierpnia 2023 r.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć Placówki oświatowe które spełniają poniższe kryteria:
  1. realizują Program „Moje miasto bez elektrośmieci”,
  2. wyznaczą Koordynatora odpowiedzialnego za realizację Programu oraz Konkursu.

§4 Zasady Konkursu i nadsyłanie Prac

 1. Konkurs polega na przygotowaniu Praca konkursowych, wykonaną dowolną techniką plastyczną, które będą przedstawiać, jak prawidłowo postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
 2. Następnie należy zorganizować wystawę przygotowanych Praca konkursowych, gdzie należy umieścić autorską nazwę wystawy oraz logotyp Programu.
 3. Za realizację Konkursu przez Placówkę oświatową odpowiada Koordynator. Koordynator odpowiedzialny jest za:
  1. realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem materiałów Programu w formie tradycyjnej bądź zdalnej;
  2. przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu;
  3. organizację Wystawy przygotowanych Prac konkursowych.
 4. Placówka oświatowa może zgłosić do Konkursu tyle Prac, ile grup/klas uczestniczy w Programie, z czego każda Praca musi być przypisana do danej grupy/klasy.
 5. Placówka oświatowa dokonuje Zgłoszenia do Konkursu poprzez zamieszczenie Pracy w Formularzu Konkursowym, na Stronie internetowej. Zgłoszenia można dokonać od 6 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zgłoszeń niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zgłoszeń, które niepochlebnie wyrażają się o Konkursie lub/i o Organizatorze.
 8. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie.
 9. Przed opublikowaniem na Stronie internetowej Programu Prace będą weryfikowane przez Organizatora pod kątem zgodności z Regulaminem i po pozytywnej weryfikacji będą publikowane w Formularzu Konkursowy w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od zamieszczenia Zgłoszenia.
 10. Wszystkie Prace zgłoszone w terminie do 31 maja 2023 r., do godziny 23:59 i spełniające wymogi określone w Regulaminie będą poddawane ocenie Jury.
 11. Jury składać się będzie z trzech osób ze strony Organizatora, w tym Koordynatora programu.
 12. Kryteria oceny przez Jury:
  1. pomysł na przedstawienie tematu (kreatywność) – 40%
  2. walory estetyczne, jakość wykonania Wystawy – 20%
  3. zaangażowanie dzieci w wykonanie Wystawy – 20%
 13. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną 9 czerwca 2023 r., do godz. 15:00.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu Konkursu.
 15. Regulamin Konkursu określa zasady realizacji Konkursu „Elektrośmieci te duże i małe do recyklingu doskonałe”, zaś Regulamin Funduszu Oświatowego reguluje m.in.: sposób organizacji zbiórek elektrośmieci przez Placówki oświatowe, zasady przyznawania Punktów Funduszu Oświatowego za zebrane elektrośmieci oraz sposób wymiany zebranych Punktów Funduszu Oświatowego na Pomoce oświatowe, Obydwa Regulaminy zamieszczone są na Stronie internetowej moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

§5 Terminy Konkursu

 1. Realizacja Konkursu: 1 marca 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r., do godz. 23:59.
 2. Zgłaszanie Prac: 6 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r., do godz. 23:59.
 3. Ocenianie Prac przez Jury: 1 czerwca do 8 czerwca 2023 r.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu: 9 czerwca 2023 r., do godz. 15:00.
 5. Realizacja Nagród, tj. wykorzystanie Punktów przez zamówienie Nagród: do 30 czerwca 2023 r.
 6. Wysyłka Nagród: do 30 sierpnia 2023 r.

§6 Nagrody w Konkursie

 1. Jury konkursowe wybierze 3 (słownie: trzy) zwycięskie Prace oraz 3 (słownie: trzy) wyróżnienia:
 2. Nagrody w Konkursie to:
  1. I miejsce
   • 20 000 Punktów Funduszu Oświatowego na dowolne Pomoce oświatowe
    z Katalogu pomocy oświatowych
    (Katalog pomocy oświatowych zamieszczony jest na stronie Programu moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl),
   • Dyplom dla Placówki oświatowej.
  2. II miejsce:
   • 10 500 Punktów Funduszu Oświatowego na dowolną Pomoc oświatową z Katalogu pomocy oświatowych (Katalog pomocy oświatowych zamieszczony jest na stronie programu moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl),
   • Dyplom dla Placówki oświatowej.
  3. III miejsce:
   • 5000 Punktów Funduszu Oświatowego na dowolną Pomoc oświatową
    z Katalogu pomocy oświatowych
    (Katalog pomocy oświatowych zamieszczony jest na stronie Programu moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl),
   • Dyplom dla Placówki oświatowej.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowo 3 (słownie: trzech) wyróżnień.
 4. Nagrody dla wyróżnień:
   • po 3000 Punktów Funduszu Oświatowego na dowolną Pomoc oświatową z Katalogu pomocy oświatowych (Katalog pomocy oświatowych zamieszczony jest na stronie Programu moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl),
   • Dyplom dla Placówki oświatowej.
 5. W przypadku Nagród w postaci dodatkowych Punktów Funduszu Oświatowego jest możliwość łączenia ich z Punktami Funduszu Oświatowego otrzymanymi za zbiórki elektrośmieci i zamówienia Pomocy oświatowych za łączną liczbę zebranych Punktów.
 6. Punkty Funduszu Oświatowego przyznane jako Nagroda w Konkursie należy wykorzystać nie później niż do 30 czerwca 2023 r., poprzez przesłanie w tym terminie Formularza Zamówienia Pomocy oświatowych – zgodnie z Regulaminem Funduszu Oświatowego.
 7. W przypadku niewykorzystania Punktów Funduszu Oświatowego w wyznaczonym czasie – Punkty wygasają.
 8. Zwycięskim Placówkom oświatowym nie przysługuje roszczenie o zamianę przyznanej Nagrody na nagrodę pieniężną.

§7 Doręczenie Nagród

 1. Punkty Funduszu Oświatowego zostaną wymienione przez Placówkę oświatową na Pomoce oświatowe, które zostaną dostarczone do Placówek oświatowych kurierem – zgodnie z Regulaminem Funduszu Oświatowego (w terminie do 30 sierpnia 2023 r.)
 2. Nagrody w postaci dyplomów dla Placówek oświatowych zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Placówki oświatowej w terminie do 30 czerwca 2023 r. lub w terminie uzgodnionym z Placówką oświatową.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdej Placówce oświatowej, biorącej udział w Konkursie, przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do 30 sierpnia 2023 r. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust. 3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp. z o. o., Locci 18, 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem na kopercie: Konkurs „Elektrośmieci te duże i małe, do recyklingu doskonałe” – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę Placówki oświatowej, imię i nazwisko Dyrektora lub Koordynatora, adres nadawcy, numer telefonu, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Organizator powiadomi Placówkę oświatową o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
 5. W przypadku braku akceptacji przez Placówkę oświatową stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, Placówka oświatowa może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej Programu moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz w siedzibie Organizatora i Współorganizatora.
 2. Informacje dotyczące Konkursu można uzyskać:
   • pod numerem infolinii Programu 509 856 509, w dni powszednie, w godzinach: 10:00 – 16:00.
   • Adres do korespondencji: Adliner Sp. z o.o. , ul. Locci 18, Warszawa
   • E-mail: szkola@mmbe.pl lub przedszkole@mmbe.pl
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach publikowanych przez Organizatora mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Funduszu Oświatowego z dnia 1 marca 2023 r.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r. do dnia zakończenia Konkursu rozumianego jako dzień dostarczenia ostatniej nagrody w Konkursie.

 

Regulamin Konkursu  –> w wersja do pobrania w pliku pdf